OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro zpracování výkladů, rozborů e-formou

JM Global s.r.o.
Dolní Moravice 50
795 01 Rýmařov
IČO 26310392

(Společnost není plátcem DPH)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavíráním smluv mezi společností a třetími osobami (dále jen ,,spotřebitel") - jedná se zejména o kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb (dále jen ,,smlouva")mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím této webové stránky, která je prodávajícím provozována (dále jen "webová stránka").

Zasláním objednávky zákazník vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas .

- Služby mohou využívat pouze svéprávné osoby starší 18 let.
- Pro objednání služby nebo zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na webových stránkách
- Služba je poskytována dle povahy služby telefonickou formou či písemnou formou na email, který zákazník uvedl v objednávce.

- Aktuální cena služeb a zboží je vždy uvedena na webových stránkách.
- Služba nebo zboží se hradí bezhotovostně na účet. 
- Vzájemná komunikace  probíhá formou e-mailu, pokud předem nebylo dohodnuto jinak. 
- Po odeslání objednávky zákazníkem, bude zákazníkovi potvrzeno přijetí objednávky a zaslány informace k platbě na email, který zákazník uvedl v objednávce.
- Po přijetí platby, bude výklad zpracován a zaslán zákazníkovi na email, nebo dohodnut termín telefonické konzultace na kontakt, který uvedl v objednávce, nejpozději do 3 pracovních dnů od připsání platby. .
- Služba se provozuje na základě dobrovolnosti zákazníka. Je tedy na dobrovolném rozhodnutí zákazníka, zda objednanou službu zaplatí a využije, nebo zda ji nezaplatí a služba mu tedy nebude poskytnuta.
- Pokud platba za dohodnutou službu nebude připsána na účet nelze službu poskytnout.
- Po využití služeb / zaslání emailem, telefonní konzultace -  není možnost vrácení finanční částky.


2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží nebo smlouvu o poskytování služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením platby za objednanou službu nebo zboží na bankovní účet prodávajícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty chalupaumatusu@centrum.cz .

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího .

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.
Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží nebo služeb (dále jen "uživatelský účet").
Kupující může provádět objednávání zboží nebo služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží nebo služby jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů spotřebitele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě spotřebitele, který je fyzickou osobou, i v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti, a to zejména pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb, vedení uživatelského účtu a zasílání informací,  obchodních sdělení a reklamních sdělení spotřebiteli, s čímž spotřebitel souhlasí.
Zpracováním osobních údajů spotřebitele může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.
Spotřebitel uzavřením smlouvy se společností souhlasí se zpracováním a použitím pro uvedené účely jím poskytnutých osobních údajů (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, druh a specifikace poskytované služby nebo zboží, objem poskytnutých služeb a jejich cena).
Veškeré údaje a informace získané od kupujících jsou použity výhradně pro vnitřní potřebu obchodního vztahu ke zpracování objednávky a poskytnutí sjednaných služeb .
Více informací o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete v sekci ochrana soukromí. 
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající je oprávněn k prodeji služeb a zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 27.5. 2021

Obchodní podmínky

1.2. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup výrobků a služeb formou zakázkové výroby firmy JM Global s.r.o. prostřednictvím internetového obchodu https://www.chalupaumatusucz. Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem. 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.
2.2. Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení informován emailovou poštou a/nebo e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu.
2.3. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží/služby (barva, velikost/množství) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží/služeb je možné předem domluvit s prodávajícím emailem. 
2.4. O přijetí platby a následném odeslání zboží/zakoupení služeb je kupující informován e-mailovou zprávou na zadanou adresu. 

3. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

3.1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu).
3.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží/služeb, které bylo vyrobeno na zakázku nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
3.3. Kupující musí před vrácením zboží/služeb o tomto kroku informovat písemně prodávajícího (např. emailem).
3.4. V případě zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku. V případě služeb bude dohodnuto náhradní plnění.
3.5. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena po navrácení zboží prodávajícímu
3.6. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

4. Reklamace  

4.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.
4.2. Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.
4.3. Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystavena faktura. Faktura slouží zároveň jako záruční list.
4.4. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebené jeho používáním.

5. Dodací podmínky

5.1. Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v českých korunách na bankovní účet prodávajícího. Prodávající odešle kupujícímu zboží po obdržení platby.
5.2. Zboží je odesíláno Českou poštou jako doporučený balíček, cenný balík, případně jako balík na poštu nebo balík do ruky, dle předchozí domluvy případně uvedeného způsobu u zboží. Poštovné a balné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty.
5.3. Prodávající si vyhrazuje právo navýšit poštovné za tyto služby dle aktuálního ceníku přepravní společnosti.
1. Ochrana osobních údajů
6.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2020.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy glassart@centrum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování JM Global s.r.o., Dolní Moravice 50, 795 01 Rýmařov, adresa elektronické pošty jmgobal@centrum.cz,

V Dolní Moravici dne 1.1.2022