Číselný kód jména a příjmení - numerologie

26.04.2022

Kromě data narození lze numerologicky rozložit i jméno. - viz příklad za vdana a za svobodna.
U žen se numerologicky rozebírá příjmení za svobodna - to je základ, který je s námi celý život i když příjmení nebo i jméno změníme.
Ne nadarmo se rodíme do rodiny, do které se narodíme - vibrace jména pomáhá zpracovat daný "úkol", který jsme v té určité rodině svobodně a z vlastní vůle přijali .
Změna jména nám sice může pomoci, ale vždy je pro náš vývoj z dlouhodobého hlediska daný úkol zpracovat co nejlépe - pak můžeme využívat pozitivních aspektů "vibrací" daného jména. 

Skutečné změny dosáhneme pouze vnitřním "přenastavením", vnitřní transformací - žádný zásah zvnějšku tuto vnitřní proměnu nemůže plně nahradit.
 Vyvdané příjmení ukazuje na výzvy, možnosti a "úkoly", které člověk v daném vztahu přijímá. Tzv. "umělecký pseudonym" má vliv pouze na profesní oblast.
Ale pamatujme, že vliv a potenciál data narození je vždy silnější než vliv jména.

Přiřazení písmen k číslům

pod vibraci č.1  A, J, S
pod vibraci č.2: B, K, T
pod vibraci č.3: C, L, U
pod vibraci č. 4: D, M, V
pod vibraci č.5: E, N, W
pod vibraci č.6: F, O, X
pod vibraci č.7 : G, P, Y
pod vibraci č. 8 : H, Q, Z
pod vibraci č.9: I, R
pod každé písmenko jména dáme číslo a sčítáme

  • Vaše jméno vyjadřuje vaši osobnost- vaše kvality, přednosti, slabiny, v co doufáte a to, co opravdu uskutečníte.
  • Samohlásky jména vyjadřují tajné naděje, hluboké tužby. Představují naše skryté "ego"
  • Souhlásky představují konkrétní realizace týkající se profesionálního a společenského života. Představují zjevné "ego", které je na první pohled patrné.
  • Celek jména představuje syntézu obou předchozích prvků, zkráceně řečeno všeobecný dojem.
  • Samotné křestní jméno má vliv na aktivní chování.
  • Příjmení má vliv pasivní a druhotný, představující podíl, který jsme zdědili

Charakteristika

Č.1 - ovládání
schopnost uspět díky sobě
chybějící-nejistota a nedůvěra v sebe sama
dominantní - autorita, vůle

Č.2 - sdružování
schopnost spolupráce a jednoty
chybějící - obtížné sdružování
dominantní - duch spolupráce, vyhledávání jednoty

Č.3 - družnost
schopnost se vyjadřovat a navazovat kontakty
chybějící - nepřizpůsobivost a nepružnost
dominantní - být ve svém živlu ve společnosti. Smysl pro vztahy

Č.4 - realizace
schopnost dobře pracovat a tvořit
chybějící - potíže s organizací a nestabilita
dominantní - pořádkumilovnost a vytrvalost

Č.5 - mobilita
schopnost přeměny a pohybu
chybějící - nemá rád změnu. Rád zůstává na svém místě
dominantní - pohyb, cestování, široký duševní obzor

Č.6 - harmonie
schopnost přizpůsobivosti a smíření (láska-rodina-povinnost)
chybějící - potíže se seznamováním, těžce odpouští. Vyhýbá se povinnostem
dominantní - vyhledává soulad a porozumění. Smysl pro rodinu. Láska a přátelství

Č.7 - vnitřní život
duševní porozumění, empatie
chybějící - chybí porozumění, nutnost se rozvinout na duševní úrovni
dominantní - schopnost bádání a vynalézavosti. Někdy sklon k idealismu

Č.8 - materiální expanze
schopnost materiálního zabezpečení, získání moci a dosažení úspěchu
chybějící - potíže s udržením rovnováhy na materiální úrovni (buď příliš moc, nebo příliš málo)
dominantní - snaha o dosažení úspěchu ve všech oblastech. Určitá materiální šance

Č.9 - altruismus
schopnost se věnovat a zajímat o jiné nebo o lidské problémy.
chybějící - nezajímají jej jiní.
Dominantní - schopnost oddanosti a altruismu

Nadbytečná čísla

1- nadvláda
2-podrobení
3-nesoustředění, nadutost
4-omezenost, rutina
5-vznětlivost, nestabilita
6-ochota
7-fanatismus
8-přemíra lásky k penězům
9-zapomenutí na sebe sama pro druhého

Vnitřní číslo (samohlásky)

1-touha po úspěchu a seberealizování
2-přání seznámit se, přátelit se (láska-sňatek)
3-touha se projevit a vyhledávat kontakty
4- touha po konstruktivním životě. Práce a stabilita
5- přání žít různorodým životem. Změny, cestování, neomezování v životě
6-touha po harmonii a vyrovnaném životě, vyrovnaném citovém životě. Umělecké zájmy
7- touha po nezávislosti a individuální činnosti. Vnitřní život. rezervovanost
8- přání se konkrétně realizovat. Vůle získávat (peníze, úspěch, podnikat)
9- touha po ideálu nebo poslání. Vyhledávání dobrodružství. Zájem o humanismus
11- touha po prosazení, realizace ctižádosti. Inspirace
22- touha po povznešení, ctižádost ve všech oborech. Významné pracovní uplatnění

Realizační číslo (souhlásky)

1- iniciativa a činnost. přání vyniknout a řídit
2- společná práce, týmová práce, spolupráce. přátelství a vztahy
3- život plný kontaktů a změny. Pochopení druhého. Společenský úspěch
4- konstruktivní a trpělivá práce. Pozvolný úspěch, díky velkému úsilí. Hledání stability
5- změny, přeměny, cestování, pohyb. Různé setkání a vztahy, často pomíjivé
6- významný společenský život. Hledání harmonie ve všech oblastech. Obtížná volba aktivity, umělecký cit. Vhodná oblast-veřejně prospěšná činnost a styky se zákazníkem
7- schopnost objevovat a vynalézat. Představivost. Aktivní a nezávislý život. po zdolaných překážkách úspěch
8- přímá a upřímná povaha ve vztahu k jiným. Sebeovládání a autorita. Materiální úspěch. pozor na rovnováhu
9- oddanost a takt. Vlohy pro moderní povolání (nové technologie, film, televizi, audiovizuální problematiku
11- ctižádost. aktivní činnost, obtížně se podvoluje, panovačný, dospěje ke svému cíli
22- konkrétní uskutečnění velkých projektů. Společenský úspěch pramenící z úspěšné pracovní činnosti. Velká kreativita

Aktivní číslo (křestní jméno)

1- vynalézavost, nervozita, oportunismus
2-kontakty s lidmi, citlivost, zjevný klid
3- originalita, inteligence, zručnost
4- organizace, práce, pořádek
5-pohyb, zvědavost, dynamismus
6-štěstí,velkodušnost ,ironie
7- tajnost, pozorování, melancholie
8- tvrdohlavost, akce, rychlá reakce
9- altruismus, citlivost, emoce
11- síla, sebeovládání, nervozita
22- vznešené cíle, ideály, realizace

Dědičné číslo (příjmení)

1- odvaha, jistota
2- rovnováha, společenský život
3- tvořivost, přizpůsobivost
4- metodičnost, pořádkumilovnost
5- bojovnost, vřelost
6- spravedlivost, velkodušnost
7- pochopení, inteligence
8- autorita, přesvědčení
9- čestnost, hrdost
11- inspirace, síla
22- konstruktivnost, růst

Iniciály jména

Iniciály mají velký význam, protože reprezentují klíčová písmena jména. Jsou to první písmena příjmení a jména a vyjadřují vibrace, které ovlivňují osobnost člověka

A
duševní- autorita, řízení, sebeurčení a přijetí sebe sama, tvořivost, průbojnost, ctižádost, inteligence, ochota pomoci ostatním při hledání cesty, rozhodovat se sám za sebe, snaha o moc, neústupnost, egoismus

Afirmace: jsem tolerantní a nevnucuji ostatním svůj názor, přebírám zodpovědnost za svůj život, jsem klidný a trpělivý

B
emotivní- sentimentalita, rezervovanost, diplomatické vystupování - každá mince má dvě strany ,důvěra a naděje ,dychtivost po každé informaci, diplomacie, ochota pomoci, schopnost přizpůsobit se, bujná fantazie, intuice, nerozhodnost, strachy a pochybnosti, slabá síla odporovat, nervozita, cítí na svých bedrech tíhu celého světa

Afirmace: věřím a řídím si svůj život, jsem odvážný, energický a plný života, věřím tomu, že vše v životě má svůj smysl

C
intuitivní- extrovertnost, exprese, schopnost v životě zužitkovat své přirozené nadání a nápaditost, přesvědčovací schopnosti, výdrž, všestranné nadání, pohodlnost

Afirmace: kráčím svou cestou odvážně a rozhodně, jsem otevřený štěstí a prosazuji úspěch, má tvůrčí síla nezná hranic

D
fyzické- účinnost, vývin, trpělivost, schopnost odpoutat se a soustředěně sledovat svou cestu, upínání se na staré vzorce, bojácnost, zahořklost

Afirmace: důvěřuji a spoléhám se na božské vedení, jsem trpělivý a nechávám věci růst, dělám to, co mi činí radost

E
fyzické- aktivita, mobilnost, víra, jistota, nadšení, smělost, bystrost, láska k cestování, nechá se rozptýlit, nedůvěřuje, váhá

Afirmace: jsem si vědom svého vlastního Já, jsem spolehlivý, silný a věřím sám v sebe, čerpám z božské síly

F
intuitivní- odpovědnost, adaptabilita, láska k životu a stvoření, dobrosrdečnost, starostlivost, bezvýhradná láska- strach z existence, lakota, strach a neklid

Afirmace: poznávám své vlastní srdce a žiji láskou, nalézám podstatu jednoduchosti, jsem centralizován, ve svém středu

G
duševní- izolace, tajemství, otevřenost a tolerance, harmonie, individualita, schopnost rychle reagovat, umělecké i technické nadání, podezřívavost, apatie, pýcha, nechá se využívat

Afirmace: jsem naplněný lehkostí, věřím svému vnitřnímu vedení, jsem jiný a jiné je ve mně

H
duševní- ambice, nepravidelnost, stále postupovat ke světlu, poznání a sebepoznání ,rozšiřuje vědomí, vyrovnanost a naději, je emocionální, neschopné ovládání, melancholické, přísné, "vzadu"

Afirmace: miluji život a dostávám vše, co potřebuji, jsem chráněný na všech úrovních, uvolňuji ze sebe čistou sílu a objevuji to nové

I
emotivní- napětí, emotivnost, humanita a ochota pomáhat, uvést protiklady do souladu, schopnost rozhodovat se, stálost, podpora, zájem, zvědavost, radost z cestování, senzibilita, filosofické nadání, nespokojenost, zahořklost a nestabilita

Afirmace: jsem se vším ve spojení a v souladu, přebírám zodpovědnost za svůj život, spojuji protiklady ve svém srdci

J
duševní- inteligence, kreativita, iniciativa, spontánnost, dobrá schopnost úsudku, vnitřní síla, stálost, velkodušnost, zatvrzelost, arogance, tvrdohlavost, popudlivost, zvyk mít vše pod kontrolou

Afirmace: jsem tvůrcem svého života, jsem plný naděje a sil, zanechávám své zastaralé potřeby a otevírám své srdce a ducha

K
intuitivní- inspirace, nervozita, víra, doufání, láska, mimosmyslové schopnosti, aktivita, psychická a morální síla, duchovní probuzenost, kreativita, strachy všeho druhu, neurotičnost, arogance, povrchnost

Afirmace: znám své stinné stránky a opouštím svou minulost, zajímám se přímo o život svých příbuzných, poznávám své vnitřní světlo a zviditelňuji ho

L
duševní- analýza, invence, výdrž, trpělivost, tolerance, spokojenost, pokora, chuť do života, vytrvalost, frustrace, nespokojenost, podrážděnost, domýšlivost, tvrdohlavost

Afirmace: jsem tolerantní a srdečný, jsem připraven na štěstí, užívám si života

M
fyzické- práce, konstruktivnost, síla a moc, najít vyrovnanost a rovnováhu, proměna, píle, pořádkumilovnost, schopnost rychlého myšlení, řečnický talent, osamělost, zablokování, impulzivita, tvrdohlavost, stagnace, nedopouští žádné změny

Afirmace: jsem klidný a centralizovaný ve svém středu, jednám a dávám své nejlepší, aktivuji svůj životní cíl a plním své životní úkoly

N
duševní- energie, pohyb, odhodlanost a schopnost prosadit se, prastará víra v život, fantazie, vynalézavost, přátelskost, vitalita, schopnost uskutečňovat vlastní cíle, snadná ovlivnitelnost, rozptýlenost, nestálost, neschopnost koncentrovat se

Afirmace: jsem centralizovaný a zůstávám u podstaty věcí, zůstávám v rovnováze, mám stále před očima svůj cíl

O
emotivní- skryté emoce, sentimentalita, radost ze života, víra ve vlastní schopnosti, odvaha vyjádřit své potřeby, smyslovost, chytrost, diskrétnost, spolehlivost, odvaha, využití vlastního potenciálu, strach z disharmonie ve všech rovinách, nadměrná ohleduplnost ke všem ostatním, deprese

Afirmace: jsem živoucí a zdravý, akceptuji své bližní, takové, jací jsou, jsem si vědom své vlastní zodpovědnosti

P
duševní-diskrétnost, osamělost, láska k sobě sama a k bližním, dobrosrdečnost a přátelství, ctižádostivost, zvědavost, dynamičnost, upřímnost, opravdovost, schopnost milovat, schopnost žít v současnosti, mrzutost, strnulost, žárlivost, impulzivita, podporuje strach z nemocí, bojí se vystupovat na veřejnosti

Afirmace: odpouštím sobě i ostatním, věřím v sebe a svůj úspěch, připouštím si lásku a dávám ji dál

Q
intuitivní- nestabilita, síla, tolerance, mírumilovnost, potřeba harmonizovat materiální svět, šarmantní, intuitivní, skromný, klidný, těžkosti překonává velmi rychle, nespokojenost, hašteřivost, žádostivost, hamižnost a požitkářství

Afirmace: provází mě úspěch na všech úrovních života, stokrát sklidím to, co zasadím pro ostatní, uskutečním přání svého srdce

R
emotivní- emoce, napětí, najít správnou míru, silná představivost, romantika, veselost a čilost, zdravý smysl pro ctižádostivost, naděje a víra, požitkářství, rozmrzelost, ztráta cíle, nestálost

Afirmace: jsem dobromyslný a trpělivý, jsem veselý a plný radosti ze života, přijímám životní výzvy

S
emotivní- nervozita, útlak, ocenění sebe sama vede k úspěchu, rozvíjet kreativitu, pořádek přináší zdraví, bohatství nápadů, silná vůle, přístup k vnitřnímu vědění, radost z aktivit, zmatenost, ztrácí orientaci, nedůslednost, kritika, sklíčenost, zlomyslnost

Afirmace: využívám své šance a vše pozitivní proudí ke mně, hájím sebevědomě svůj vlastní názor, objímám své "vnitřní dítě"

T
emotivní -duchovno, vzestup, jít svou cestou důsledně a pln inspirace, rozpoznat vlastní sílu, prokázat sílu vydržet, vytrvalost, bezprostřednost, senzibilita, originalita, vynalézavost, pomáhá při opuštění svíravých dogmat a vzorců chování, pohodlnost, mrzutost, nechá se lehce odradit, pocit méněcennosti, posedlost kontrolou

Afirmace: jsem uvolněný od všech úkolů, jsem stále přátelský a ochotný pomoci, otevírám si skutečnou lásku a nechám ji proudit do svých vztahů

U
intuitivní- restrikce, napětí, vnitřní svoboda a nezávislost, sebeláska a sebeznalost, tolerance, nezištnost, vyzařuje sílu a vnitřní jistotu, otevírá nám v životě mnoho šancí a pomáhá nám k úspěchu, strach ze selhání, přísnost a perfekcionismus

Afirmace: beru se takový, jaký jsem, a zůstávám věrný sám sobě, prosazují to, co pokládám za důležité a správné, poslouchám výzvy svého srdce

V
intuitivní- útěk, stabilita, využít nadání a talent, ukázat vytrvalost a výdrž, překročit svůj vlastní stín, připravuje nám harmonickou cestu životem, podporuje uskutečňování nápadů,, má velké nadání, silné morální základy a štěstí v lásce, pasivní, touží po moci, konzervativní, hádky ohledně financí

Afirmace: přerůstám přes sebe, probouzím sílu svého stvoření, opouštím nevhodné morální směrnice

W
fyzické- nestálost, výšky a hloubky, ukázat odvahu, rozpoznat iluze, přináší di života pohyb a mystiku, umožňuje rozpoznat smysl života, nadání pro filosofii, inteligentní, sebedisciplína a pozitivní moc. Rebelství, umíněnost, důvěřivost, nerealističnost

Afirmace: vyhraňuji si pro sebe čas, který potřebuji, akceptuji sebe sama, takového, jaký jsem, obnovuji svůj život

X
emotivní- těžkosti nervové a citové, být otevřen lidem a udržovat kontakty, odstranit hranice, spojit protiklady, věřit sobě sama, spravedlnost, upřímnost, poskytnout jistotu a bezpečí, autoritativní osobnost, konzervativní, nedůvěřivý, povrchní, pudový

Afirmace: připouštím blízkost, dávám a bude mi dáno, spojuji se s matkou Zemí a vyšší úrovní světla

Y
intuitivní- nejistota, intuice, otevřít se spiritualitě, být spojen s Božskou silou, dosáhnout moudrosti, spokojenost, láska, radost, důvěra, čistota, umělecké nadání, intuitivní schopnosti, napětí, smutek, zklamání, chybí uzemnění, neprůhlednost, pocit nepochopení a osamění

Afirmace: v pokoji a klidu najdeme vědění, které potřebuji, realizuji svá předsevzetí, věřím na božskou sílu

Z
emotivní- pochybnost, materialismus, síla přesvědčovat, motivace, odvaha, vydat se novými cestami a připustit změny, věřit ve vlastní schopnosti, vitální, rychle chápe, trpělivost, vyváženost, pesimismus, konzervativnost, nepřizpůsobivost, zahořklost, bojácnost

Afirmace: jsem optimistický a dovoluji si činit ve svém životě změny, jsem vděčný za každý nový začátek, vím, že život mi dává to nejlepší

Každé písmenko má zvláštní význam - jedno písmeno je duševní, další emotivní, fyzické nebo intuitivní. Vezměte všechna písmena celého jména a zařaďte je podle tabulky výkladu. Tak poznáte základní stránky osobnosti.

Další práce s iniciálami - očíslujte je, sečtěte a zredukujte na jedno číslo mezi 1 a 9 (výjímku tvoří č.11 a 22)

1-řízení
2-sdružování
3-vyjádření
4-organizace
5-pohyb, změna
6-harmonie, láska
7- vnitřní život, reflexe
8-hmotná realizace
9-ideál, velikost
11-inspirace, ovládání
22-ambice, konstruktivnost

První samohláska příjmení vyjadřuje důležitý rys povahy:

A-inteligence, příkaz, upřímnost
E-aktivita, pohyb
O-vnitřní síla, citová diskrétnost, tajemství
U-intuice, napětí, morálka
Y-určitá tajemnost, intuice

Zdroj: FB Numerologie Věra