Strážný

Certifikovaná zkouška 1500,- Kč/ osoba

Duplikát osvědčení 500,- Kč/ osoba

Úhradu zkoušky proveďte bankovním převodem na číslo účtu uvedené v přihlášce ke zkoušce.  

Podmínkou účasti je podání přihlášky ke zkoušce.
Podepsanou přihlášku ke zkoušce odešlete elektronicky.

Info, termíny - Bc. Martin Kadluba, tel: 728 189 015

1. část zkoušky

Soubor otázek - písemný test profesní kvalifikace strážný.
Přehled všech otázek, které mohou být zařazeny v testu.
Test při zkoušce obsahuje 30 otázek, je vytvořený z níže uvedených otázek.
Pro splnění testu je nutné správně odpovědět na 24 otázek.

2. část zkoušky

Soubor typových situací pro praktickou a ústní část zkoušky profesní kvalifikace strážný.
Přehled všech otázek, které jsou zařazeny v praktické a ústní části zkoušky. Uchazeč losuje dvě typové situace, jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B.
Cílem zkoušky je ověřit, zda je uchazeč schopen uplatnit teoretické znalosti v praxi, správně jednat a vyřešit zadané konkrétní situaci.
Komise vyžaduje, aby uchazeč názorně předvedl řešení, používal přímé řeči a příslušné věcné bezpečnostní prostředky a dále aby řádně zdůvodnil právní podstatu jeho činností.
O každé události, která to vyžaduje, učiní žadatel služební zápis. 

Zkouška

Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí a sestává ze dvou částí:

1. písemná zkouška - test

2. praktická a ústní zkouška

Strážný -profesní kvalifikace

Ostrahu majetku a osob mohou v souladu s obecně závaznými právními předpisy vykonávat pouze osoby splňující odbornou způsobilost pro výkon této činnosti. Tu lze získat vykonáním zkoušky profesní kvalifikace.

Strážný provádí podle pokynů a instrukcí jednoduché činnosti k zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob se zvýšeným rizikem pracovního úrazu a podílí se na vymezených pracích s malou návazností na další činnosti. 

Zkouška probíhá před zkušební komisí a skládá se v českém jazyce. Komisi tvoří dva zkušební komisaři a předseda zkušební komise. Zkoušku tvoří písemná část a praktická a ústní část. Obě části musí být úspěšně splněny.

Písemný test je soubor otázek a odpovědí, ve kterém vybíráte z možných odpovědí. Skládá se ze 30-ti otázek. K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 24 otázek testu správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní části zkoušky.

V praktické a ústní části zkoušky uchazeč řeší dvě konkrétní typové bezpečnostní situace (otázky). Vyřešeny musí být úspěšně obě typové situace.

K úspěšnému vykonání zkoušky je vhodné samostudium znalostí a dovedností dle Kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací.

Tyto znalosti a dovednosti jsou popsány ve studijním materiálu, který obdržíte zdarma v elektronické podobě po úhradě ceny za konání zkoušky.

Po ukončení zkoušky odborné způsobilosti je uchazeč seznámen s výsledkem zkoušky.
Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky je "Osvědčení o získání profesní kvalifikace".
Osvědčení o získání profesní kvalifikace má neomezenou platnost a je dokladem fyzické osoby splňující odbornou způsobilost pro výkon pracovní činnosti. 

Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti. Pokud uchazeč průkaz nebo potvrzení nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn. Průkazem totožnosti je občanský průkaz nebo cestovní pas.  

Doba pro vykonání testu je maximálně 45 minut.

Úspěšné vykonání testu je podmínkou pro konání praktické a ústní části zkoušky.

Testové otázky obsahují kompetence provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, obsluhování technických bezpečnostních systémů, uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami a aplikování právních základů bezpečnostní činnosti. Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek.

Praktická a ústní zkouška sestává ze dvou tažených otázek a prověřuje řešení typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč má na výběr, mezi přímou odpovědí, nebo využije možnost písemné přípravy a následné odpovědi. Doba pro vykonání zkoušky je maximálně 30 minut. Celková doba přípravy na praktickou a ústní část zkoušky (včetně časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je maximálně 10 minut.

Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru typových situací.

Skupina A ověřuje kompetence: kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách, kontrolní činnost ve střežených objektech a dozor v objektech a na veřejných prostranstvích.

Skupina B ověřuje kompetence: provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob.

Oblast používání věcných bezpečnostních prostředků, vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách a aplikování právních základů bezpečnostní činnosti jsou ověřovány při řešení všech typových situací.

Osvědčení

Osvědčení je vydáno na jméno uchazeče a jeho platnost není časově omezena.